Artikel om Den Naturlige Tandprotese
– Bogen Æstetik i Aftagelig Protetik

Indhold

Hel– og delprotetik med gingivaimitation, karakteriserede akryltænder og individuelt bemalede tænder. I de seneste år er der endelig sket en æs- tetisk omfattende udvikling inden for afta- gelig protetik. Gingiva kan proteseteknisk efterlignes ved hjælp af et flerfarvet akrylprodukt, så akrylflangerne ikke er til at skelne fra na- turlig gingiva. Akryltænderne kan individuel bemales, så de fremstår mere naturlige og troværdige. Ved partiel protetik er det muligt at individuel bemale protesetænder, så de får nøjagtig samme tandfarve og belægninger som det naturlige tandsæt.

Patienten

Da mængden af protesebrugere bliver mindre og mindre, bliver det at have tandprotese et vok- sende tabu. Det er derfor vigtigt af proteser fremstilles så naturtro som muligt.
”Den som har smukke lyse ensartede tænder er vital og ung!”. Dette billede passer dog også ofte på en protesebruger, som i de fleste tilfælde aldersmæssigt er langt over 50…..det virker unaturligt og utroværdigt.

Gingival imitation

Det er muligt at fremstille protesens flanger i flerfarvet akryl, så den naturlige gingiva´s individuelle farvespil efterlignes. Den tekniske udførelse er dryppeteknik, hvor forskellige rødlige farvenuancer lægges lag på lag i kyvet ten, hvorefter protesen pakkes færdig på almindelig vis.

1 Fig.1: Via dryppeteknik er her ilagt 4 forskellige Kayon Stain Kit farvenuancer. Efter hærdetid på ca. 10 min. pakkes protesen færdig. Metoden kan kun anvendes sammen med akrylprodukter.

 

Ny opmodelleringsteknik

En nyudviklet metode til efterligning af tandkødslommer, retraktioner af papiller og chagrineringer af facialflangerne, giver protesen en bedre gengivelse af det naturlige tandsæt. Protesetændernes fremtræden bliver ikke så kompakt som almindeligvis, og patienten kan med tungen mærke oralfladerne af fronttænderne enkeltvis, hvor vedkommende tidligere mærkede en glat unaturlig overflade.
Der gøres desuden meget ud af at lave opmodellering asymetrisk med individuel udformning af marginal gingiva, efterligning af læbebånd, blotlægning af enkelte rodhal- se, opmodellering af asymetriske rodimita- tioner etc.

2 Fig.2: Individuel asymmetrisk opmodellering

Valg af protesetænder

Mange større tandfabrikanter har desværre valgt at fremstille protesetænder uden approximale farve- belægninger, fyldninger og individuelle præg.
Grunden hertil er, at i USA og andre større vestlige lande, er der kun efterspørgsel efter denne type perfekte tænder. Der er dog enkelte fabrikanter som fremstiller karakteriserede tænder, hvor hver fronttand er individuelt bemalet (håndlavet), hvilket gør tænderne mere æstetisk korrekte til ældre personer.
En farvevariation (f.eks. valg af mere gullige hjørne- tænder), et par approximale sølvfyldninger eller mere grålig præmolar (rod- behandlingsimitation) kan desuden være med til at bryde ensartetheden i tandrækken.

3 Fig3: Karakteriseret tand med farvespil, belægninger,
lidt mørkere hjørnetænder m.m.

Individuel bemaling af tænder

Det er muligt at lave approksimale belægninger, mørkere rodhalse, imitationer af plastfyldninger og rodbehandlede tænder etc. vha. et bemalingsæt fra George Taub, USA. Bemalingssættet indeholder 7 farvenuancer og er meget hurtigt og nemt at benytte.

4 Fig.4: For at opnå harmoni mellem patientens naturlige undermundstænder og den hele overmundsprotese, er der lagt ekstra approksimale belægninger på +2,3 på disse i forvejen karakteriserede Myerson tænder.

57

Fig. 5,6,7,8: De to små billeder fra venstre illustrerer en almindelig protese som virker meget kompakt pga. en ensartet opmodellering samt papiller, som udfylder hele approksimalrummene. Protesetænderne har næsten intet farvespil og ingen fyldninger og belægninger. Protesen og smilet ser kunstigt ud.
Det store billede samt det lille til højre illustrerer opmodelleringens og gingiva imitationens effekt. Benyttelse af karakteriserede Myerson® Special tænder giver desuden et mere livagtigt og naturtro udseende.

2627

Fig.9: Illustration af en hel overmundsprotese med gingiva imitation og kraftigt karakteriserede Verident® tænder. Resttandsættet 3-3 har kraftige belægninger og overmundsprotesen er i harmoni med omgivelserne. Der er desuden lavet kraftige slidfacetter på incisalkanterne i overmunden.

1011

Fig. 10 & 11: Billeder af en 34 årig patient, der pga. parodontose skal have extraheret alle tænderne i overmunden. Det er patientens ønske at bevare sit naturlige udseende, men diastemaet skal være mindre og tænderne knap så elongerede (som før hun fik parodontose).

1213

Fig. 12 & 13: Patienten har nu fået en overmundsprotese indsat immidiat. Ved hjælp af gingiva imitation, individuel opmodelleringsteknik samt benyttelse af Myerson® Durablend karakte- riserede tænder, er der opnået et naturtro og troværdigt resultat. Der er desuden lagt ekstra approksimale belægninger på 2+2,3.

1415161718

Udbredelse

I de foregående 2 år er der blevet afholdt adskillige arbejdskurser, hvor ca. 150 tandteknikere har deltaget. Den nye type tandprotese er pga. et større tidsforbrug i fremstillingsfasen naturligvis dyrere for patienten. Det varierer derfor meget fra sted til sted, hvor stor en del af de fremstillede proteser som laves med gingiva- imitation (varierende fra 0 til 50%). Der er dog ingen tvivl om at gingivaimitation har en stor fremtid, når man tænker på den kommende ældregeneration, som har lagt til side til alderdommen. De vil i mange tilfælde forlange det bedste og mest naturtro.

Tandteknikeruddannelsen

Sidste år startede Tandteknikerskolen på Panum Instituttet med at undervise i gingiva- imitation, individuel bemaling af akryltænder, speciel opmodelleringsteknik m.m.
En beslutning som gør vor uddannelse prote- seteknisk til den måske bedste i verden.

Udgivelse af bog

Fagbogen ” ÆSTETIK I AFTAGELIG PROTETIK” er skrevet af klinisk tandtekniker René la Cour. Formålet med bogen er at vejlede og inspirere såvel tandteknikere, tandlæger som patienter med hensyn til den æstetiske udførelse af aftagelig protetik. Den bør læses som supplement til eksisterende litteratur. Bogen beskriver mange forskellige kliniske og laboratorietekniske arbejdsmetoder indenfor såvel helprotetik som partiel protetik. Mere end 250 farvebilleder og andre illustrationer, guider læseren igennem de forskellige arbejdsmetoder, og billeder af færdige eksempler illustrerer de æstetiske forskelle. Kopiproteseteknik, fransk aftryksteknik og lingual okklusion er desuden også illustreret.

Bogens målgruppe er hele det dentale team, der beskæftiger sig med protesefremstilling. Første kapitel har til hensigt at inspirere patienterne – dette er en længere billedserie som illustrerer og beskriver mange af de proteseløsninger, der er tilgængelige i dag. Patienten kan ud fra billederne og behandlerens forklaring, beslutte hvilken proteseløsning der ønskes.´

Bogen er udgivet på dansk og engelsk og kan bestilles via e-mail på adressen www.mintandtekniker.dk eller pr. telefon igennem Precht Dental, Højbjerg 86-725072

1920212223